3 Eyl 2012

BAKIMEVLERİ İÇİN ŞARTLAR NASIL OLMALIDIR ? ?

BAKIMEVLERİMadde22- (1) Bakımevleri kurulacak arazilerin seçiminde dikkat edilecek hususlar;
a)    Bölgedeki rüzgar, sel, yangın ve kötü hava şartları göz önünde bulundurulur.
b)    Akarsu, göl, deniz ve sulak alanlardan, mezbaha, mandıra ve insan gıdası imal eden iş yerlerine uzaklığı9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
c)    Ses ve kötü kokunun yayılmasını önlemek amacıyla yerleşim yeri dışında, ancak ulaşım kolaylığı olan yerler seçilir.
Ç) yol, su ve elektrik imkanları bulunan yerler seçilir.
d) Dere yatağı, dağ arası ve dik yamaç üzerinde olmamalıdır.
e) Bakımevleri; hayvanların yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecek kirletici atık veren tesisler ile      
    çöp döküm alanları veya atık bertaraf tesisleri üzerinde veya yakınındaki arazilere kurulmamalı  
    ve bu konuda 2872 sayılı Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır.
f) Seçilen arazi, birinci ve ikinci sınıf tarım arazisi dışında olmalı, killi ve su yoğunluğu fazla  
   olmamalıdır.
g) Özel çevre koruma bölgelerinde yapılacak bakımevleri için Özel Çevre Koruma Kurumu
    Başkanlığından uygun görüş alınır.

BAKIMEVLERİNDE BULUNMASI GEREKLİ ASGARİ BİRİMLER
Madde 23- (1) Bakımevlerinde, aşağıda belirtilen yapılar hayvan sayısı ile orantılı olarak; birbiriyle doğrudan bağlantılı olmayacak birimler halinde yapılır.
a)    Birbiriyle doğrudan bağlantılı olmayacak birimler şunlardır;
1)    Her hayvan için etolojik ihtiyaçlarına göre yeterli büyüklükte kapalı ve açık bölmeler,
2)    Karantina bölümü
3)    Hasta bakım bölümü
4)    Yavrulu anne Bölümü
5)    Hayvan müşahade bölümü
6)    Hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı mutfak bölümü
b)Hayvanların bulunduğu birimden ayrı olacak birimler şunlardır.
1) Muayene odası
2) Ameliyat odası
3) İşçi odası
4) Duş, depo, tuvalet,
5) Veteriner Hekim odası
6) İdare odası

BAKIMEVLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR
Madde24-(1) Bakımevlerinde
a)    Bakımevlerinin kurulması için yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre izin alınması,
b)    Hayvanların bilhassa operasyon öncesi ve sonrasında bakımlarının yapılacağı müşahede birimlerinin kolay temizlenebilir malzemeden yapılması,
c)    Müşahede bölümlerinin bölgenin hakim rüzgarlarına zıt yönde yapılarak hastalık etkenlerinin rüzgarla bakımevlerine taşınmasının engellenmesi,
d)    Bakımevlerinde bulunan hayvanların bulunduğu birimlerinn güneş alacal şekilde düzenlenmesi
e)    İdari odası, işçi odaları, duş ve tuvaletler, veteriner hekim odası, muayene odası ve ameliyat odasının personel sağlığı açısından hayvanların bulunduğu yerden uzakta ayrı bir bölüm halinde yapılması,
f)     Hayvanların bulunduğu birimlerde temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerden yapılmış yemliklerin ve sulukların seçilmesi ve her hayvan değişiminden önce mutlaka dezenfekte edilmesi,
g)    Bakımevlerinin yıkanması ve temizliği için yeterli miktarda su bulunması ve zeminin temiz tutulması, birimler içindeki atıkların her gün temizlenmesi ve en az beş günde bir dezenfekte edilmesi,
h)    Hayvanların bulunduğu birimlerdeki kapılar, dışarıdan ve içeriden açılıp kapanabilecek şekilde kilit sistemli yapılması, içeride hayvan sayısı ile orantılı olarak kolay yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen öncelikle plastik malzemeden, temin edilemiyorsa ahşap malzemeden veya diğer malzemelerden ve yekpare olarak yapılmış altlıkların bulunması,
i)      Bakımevlerinde kimyasal dezenfektan ve benzeri maddelerle yapılan temizliğin hayvanlara zarar vermeyecek ve kalıntı bırakmayacak şekilde yapılması,
j)      Bakımevlerinin patojen mikroorganizmalara karşı ayda en az bir kez dezenfekte edilmesi ve ek-3 teki dezenfeksiyon belgesinin bakımevi sorumlusu yada sorumlu veteriner hekim tarafından imzalanarak işyerine asılması
k)    Kafeslere konulan altlıkların her hayvan değişiminden önce dezenfekte edilmesi,
l)      Bakımevlerinin zemininde ve tabanında idrarın birikmesine meydan vermeyecek bir eğimin bulunması
m)  Karantina odasının her şüpheli hayvan için ayrı bölmeler şeklinde yapılması, zeminin temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemelerle kaplanması, kapısının kilitli ve üzerinde gözetleme bölümünün bulunması ve mekanik olarak havalandırılmasının sağlanması,
n)    Muayene ve ameliyat odalarının hayvanın muayene ve ameliyat yapılabilmesine olanak verecek şekilde düzenlenmesi , ayrıca gerekli alet ve ekipmanların bulundurulması
o)    Büyük hayvanlara günde en az bir öğün, yavrulara ise günde en az iki öğün yiyecek verilmesi, yiyeceklerin günlük hazırlanması, günlük olarak tüketilmeyen yiyeceklerin uygun saklama koşullarında saklanması, yemek artıklarıyla hayvanların beslendiği bakımevlerinde yiyeceklerin günlük olarak tüketilmesi ve gün boyunca yiyeceklerin hayvanların önünde bekletilmemesi ,
p)    Bakımevlerinin kapasitesi dikkate alınarak, öncelikle bakıma muhtaç hayvanların seçilmesi,
q)    Bakımevlerinde çalışan tüm personelin hayvanlardan geçen hastalıklara karşı aşılanması, hayvan bakımı, eğitimi ve hastalıkları konusunda veteriner hekim tarafından bilgilendirilmesi,
r)     Bakıcı personelin özel giysi, plastik eldiven ve çizme giymesi,
s)    Şehir şebekesine bağlı su veya bu amaca yönelik yeterli kapasitede su deposunun bulunması,
t)     Su şebeke suyu dışında başka bir kaynaktan temin ediliyorsa, suyun dezenfektasyonu için gerekli tedbirlerin alınması, suyun bakteriyolojik ve kimyasal analizlerinin yaptırılması, sonuçlarının saklanması ve analiz değerlerine göre suyun kullanılması,
u)    Bakımevlerinde karantina odası, hasta bakım odası, yavrulu anne odası, hayvan müşahede odası ile ameliyat odasında uygun ısıtma ve aydınlatma sisteminin bulunması
v)    Hayvanların sürekli sıcakta ve soğukta kalmalarını önleyici tedbirlerin alınması,
w)   Hayvanlar için kulübe sistemi benimsenmiş ise hayvan kulübelerinin metal olmayan öncelikle plastikten yada tahtadan yapılmış olması,
x)    Tellerle bölünen açık alanlarda tel delik aralıklarının hayvanların yaralanmalarını önleyecek şekilde yapılması,
y)    Bakımevinin peyzajının yapılarak ağaçlandırılmasının sağlanması,
z)    Bakımevlerinde ölen hayvanların ölüm nedeni varsa ölmeden önce yapılan tahlil, uygulanan tedavi ve labaratuar teşhisleri, yapılmışsa otopsi raporunun bakımevi sorumlusu yada sorumlu veteriner hekim tarafından ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine işlenerek bakımevinde muhafaza edilmesi,
aa) Bakımevlerinde   sayılı Kanuna tabi, ihbari mecburi bir hastalık çıkması halinde, bakımevi sorumlusu yada sorumlu veteriner hekim tarafından durumun resmi makamlara haber verilerek yetkililerce alınacak yasal tedbirlerin uygulanması ve uygulatılması,
bb) Bakımevlerinde bulunan hayvanlar talep ve sorumluluklarını üstlendiklerini taahhüt etmeleri halinde, isteklilere verilmesi ve bu işlemlerin kayıt altına alınması,
cc) Yönetmeliğin 50. Maddesine göre el konulan hayvanların belediyelere ait bakımevlerinde gerekli kontrol ve müdahaleleri yapılarak sahiplendirirlinceye kadar bakımının yapılması
dd) Bakımevlerinde ticari amaçlı hayvan üretiminin yapılmaması
ee) Bakımevlerini gezmeye gelen kişilerin kafeslerde bulunan hayvanlara doğrudan temasının ve ulaşmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması,
ff)   Bakımevlerinde en az bir veteriner hekim ve her yüz hayvan için en az bir adet hayvan bakıcısının bulunması
gg) Köpeklerin konulacağı birimlere veya kafeslerine birden fazla hayvanın konulmaması ancak mecburiyet varsa aynı mizaç ile fiziksel açıdan yapıları ve güçleri benzer hayvanların bir araya konulması ve hayvanların birbirlerine zarar vermesinin önüne geçilmesi,
hh) Bakımevlerinde özel kişi, kurum ve kuruluşlara ait hayvanlara tedavi hizmetlerinin gelirinin bakımevinde kullanılması kaydıyla ve makbuz karşılığında verilmesi,
ii)     Bakımevlerinde oluşacak tıbbi atıkların,  2872 Sayılı Kanun ve yürülükteki ilgili mevzuatlar hükümleri çerçevesince bertaraf edilmesi,
jj)     Hayvanların bakımevi dışına çıkmasını engelleyici tedbirlerin alınması,
kk) Temizlik sularının uzaklaştırılabilmesi için yeterli eğime sahip olan toplama kanal sisteminin kurulması ve fosseptiğin belediye tarafından çekilmesinin sağlanması
ll)     Bakımevlerinde temizlik artıklarının ve dışkılarının çöp kutusu içinde bulunan, dayanıklı ve yırtık olmayan, ağzı bağlanabilen naylon torbalar içine konulması ve kontrollü bir atık ünitesinde yakılarak yok edilmesi veya 2872 Sayılı Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuatlar hükümleri çerçevesince bertarafının sağlanması zorunludur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder